• Hjem

Konflikthåndtering

Faktaundersøkelse

Les om konflikthåndtering her

Ved påstander om trakassering/ mobbing eller utilbørlig atferd (jf arbeidsmiljøloven § 4-3) vil det være nødvendig med en metode som ikke bare gir den sakkyndige best mulig informasjon, men som også ivaretar prinsippet om kontradiksjon, slik at rettsvernet ivaretas.

Psykologer fra Stamina Census har den nødvendige kunnskapen om både mennesker og reaksjonsmåter, juss/arbeidsmiljølov og metoden faktaundersøkelse til å kunne gjennomføre forsvarlig kartlegging med konklusjon.

Når

 

Påstander om mobbing/ trakassering/utilbørlig atferd, eventuelt pålegg fra arbeidstilsynet

     

Hensikt

 

Avklare mulige brudd på arbeidsmiljøloven i organisasjoner. Intervjuer med kontradiksjon for å belyse saken tilstrekkelig. Resulterer i sluttrapport som beskriver prosess, funn og konklusjon.

KONFLIKTER OG KONFLIKTHÅNDTERING

Klikk for å laste ned som PDF – be om faglig bistand før konflikten kommer for langt

Konflikter er ubehagelige og ofte vanskelige å håndtere for ledere. Av og til kan de selv være en del av problemstillingen. Som regel ber ledere om faglig bistand først når konflikten har nådd et unødvendig høyt nivå.

Konflikthåndtering

Stamina Census tar høyde for at enhver konflikt er unik og sammensatt. Vi tilpasser arbeidsmetode og fremgangsmåte i en konflikthåndtering til den aktuelle konfliktens innhold og intensitet. Konfliktene kan være av ulik intensitet og alvorlighetsgrad og dette vil ha betydning for hvordan de bør håndteres. Virksomhetens vilje og evne til å håndtere konflikter på en skikkelig måte er avgjørende for det videre forløp og de involvertes opplevelse. 

Stamina Census har ansatte med spesialkompetanse på håndtering av komplekse samhandlingsutfordringer i bedrifter. Vi tilbyr analysetjenester, dybdeintervju, faktaundersøkelser, veiledning eller praktisk bistand i form av megling og andre metodiske tilnærminger til håndtering av ulike konfliktsituasjoner.

Det er vesentlig at virksomheten både forebygger og håndterer konfliktene, fordi erfaring viser at små konflikter som ikke håndteres kan utvikle seg og gi store skadevirkninger i virksomheten.

  • Harde/fastlåste personkonflikter vil over tid ofte lede til ”utbrenthet” og sykmelding.
  • Stor stressbelastning for de som er i konflikt
  • Forsurende for organisasjonen, kan noen ganger føre til to ”leire” som baksnakker hverandre
  • Konflikter kan være destruktive for produktiviteten i arbeidsgrupper
  • I og med at personkonflikter er helseskadelig over tid, er det ikke forenelig med kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • Det kan fort utvikle seg til mobbing ved ulikt styrkeforhold

 

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av