Planlagte endringsprosesser (omstilling)

Alle virksomheter må forholde seg til at samfunn, kundeforventninger, teknologi og rammebetingelser endrer seg – noen ganger raskt, andre ganger gradvis og nesten umerkelig. Planlagte endringer – omstillinger - vil derfor alltid være en del av arbeidslivet.

Stamina CENSUS kan bistå ved planlagte endringsprosesser (omstilling)

Til tross for at omstillinger kan ha gode begrunnelser og klare mål, viser forskningslitteraturen at mange virksomheter sliter med å nå sine mål med omstillingen. Årsaken er i stor grad å finne i for lavt fokus på håndtering av selve prosessen – veien – frem til målet.

Stamina CENSUS har mange års erfaring med endringsarbeid, og har dypdekompetanse på håndtering av endringsprosesser og medarbeidere i endringsprosesser. Vi kan bistå virksomheten med å skape prosesser som i største mulig grad ivaretar både virksomhetens behov og medarbeidernes behov, og som dermed øker sannsynligheten for en vellykket endringsprosess og minst mulig produksjonstap under selve prosessen.

For å få til en sunn omstillingsprosess, som i minst mulig grad gir energitap for virksomheten, har ledere på hvert sitt nivå en nøkkelrolle, men oppgavene og utfordringene vil arte seg ulikt på de ulike nivå i organisasjonen.

  • Vi kan bistå ledere og HR – avdeling på sentralt nivå med å planlegge en endringsprosess som best mulig er forberedt på – og tar høyde for - de behov og utfordringer som medarbeidere vil oppleve som følge av endringen.
  • Vi kan videre bistå den enkelte leder ute i berørte enheter med planlegging av lokal prosess, inkludert direkte bistand ved gjennomføring av tiltak. Vi ser at slike prosesser ofte oppleves som svært krevende for lederen selv, og vi vil også kunne bistå med støtte og ivaretakelse av leder i prosessen.

Kontakt oss

Snakk med oss

Census er del av